Föreningsstämma

Föreningsstämma

Varje år håller bostadsrättsföreningen en förenings-stämma där du som medlem har rätt att delta för att komma med förslag och påverka våra gemensamma angelägenheter. Föreningsstämman hålls vanligtvis i november.


Stadgar
Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Det är endast föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Stadgarna hittar du här.

 

Årsredovisning

Föreningens årsredovisning presenteras. I års-redovisningen redogör styrelsen för föreningens

verksamhet och ekonomi under det senaste räken-skapsåret. Du får information om vilka som har suttit i styrelsen, viktiga händelser i verksamheten och resultat och balansräkning. Resultaträkningen visar resultatet av det gångna räkenskapsåret. Balansräkningen redovisar föreningens tillgångar, skulder och egna kapital. I balans-räkningen kan du se hur mycket lån föreningen har tagit upp och hur mycket pengar som finns i fonder för framtida reparationer och förbättringar med mera.

 

Val av styrelse

Medlemmarna beslutar om val av styrelse, revisorer

och valberedning. Styrelsen sköter den löpande

förvaltningen i föreningen. Revisorerna har som

uppgift att granska styrelsens förvaltning under

det gångna året. Revisorn är alltså ditt ombud för

att kontrollera att allt sköts på ett bra sätt från

styrelsens sida. På föreningsstämman lämnar de

en revisionsberättelse över sin granskning från

året. Valberedningen lägger, efter kontakt med

medlemmarna i föreningen, fram förslag till de

olika valen.

 

Arvoden

Föreningsstämman beslutar om arvoden till styrelsen för deras arbete och ansvar för föreningens

angelägenheter. Det är viktigt att komma ihåg att

styrelsen har det slutliga ansvaret för föreningen.

 

Övriga beslut

Föreningsstämman beslutar i angelägna frågor

för medlemmarna, som exempelvis förslag och

motioner som skickats in till föreningsstämman

för beslut bland medlemmarna. En motion ska innehålla ett yrkande och förslag till beslut.


När ska jag lämna in förslag på ärende?

Förslag på ärenden som du vill ska tas upp på årsstämman ska lämnas närhelst under året till styrelsen dock senast 31 juli, alltså i god tid före stämman.


En motion (ärende) ska innehålla ett yrkande och förslag till beslut. Här får du tips om hur du skriver en motion.

 


    Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå

Föreningsstämmans protokoll

Hittar du i Föreningsappen