Styrelsens roller

Styrelsens roller

Styrelseordförande

Styrelseledamöterna är solidariskt ansvariga för att styrelsen fullgör de skyldigheter föreningen har. Ordföranden är föreningens ansikte utåt. Ordföranden är oftast en av de i styrelsen som har firmateckningsrätt och därmed kan ingå avtal m m för föreningens räkning.

 

Ordföranden ansvarar för att:

•Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma

•Se till att det förs protokoll på sammansträde

•Ytterst ansvarig för att stäm- och styrelsebeslut blir verkställda

•Se till att föreningen är försäkrad

•Se till att attestregler upprättas och efterföljs

 

Sekreterare

Sekreteraren ansvarar för att:

•Förbereda styrelsesammanträde och även föreningsstämmor

•Föra protokoll och se till att de undertecknas

•Se till att föreningens viktiga dokument förvaras på betryggande sätt

•Se till att styrelsens beslut följs upp

 

Vice ordförande

Se till att styrelsens beslut följs upp om ordinarie är frånvarande. Fungerar annars som en övrig ledamot.


Ledamot

Har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner. Det är vanligt att ordförande delegerar ut arbetsuppgifter till dessa ledamöter. På det sättet fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Hela styrelsen är ansvarig även om vissa funktioner innehas av en särskild person.

 

Suppleant

Kan ses som reserv om en av ledamöterna avgår. Suppleanter kan mycket väl vara med på styrelsesammanträdena. Det är lämpligt om de senare ska slussas in som ordinarie ledamot. Suppleanten har samma ansvar som en ledamot om hen träder in som reserv. Suppleanten bör få tillgång till protokoll från sammanträden för att ha en chans att sätta sig in i vad som behandlas. Suppleanten har samma tystnadsplikt som ledamöterna.

 

Revisorer

Revisorn ska göra en opartisk och kritisk bedömning av styrelsens handlande. Därför ska revisorn inte delta i styrelsesammanträden. Han eller hon får inte heller stå i nära släktskapsförhållande till någon i styrelsen. Det är viktigt att revisorn har den kunskap och erfarenhet som krävs för uppdraget


   Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå