Vanliga frågor och svar

Hur blir jag medlem i föreningen?

Innan du flyttar in i lägenheten måste du vara medlem i föreningen. Det är styrelsen som fattar beslut om medlemskapet. Om du inte blir antagen som medlem i föreningen kan du få ärendet prövat hos hyresnämnden.

 

Årsavgiften - hur beräknas den?

Årsavgiften ska täcka föreningens lån, skatter, driftkostnader (värme, varmvatten, sophämtning, snöröjning, el, försäkringar m m), fondavsättningar för till exempel fastigheternas underhåll och reparationer samt administration och arvoden. Avgiften ska bygga på den gemensamma självkostnaden fördelat per lägenhet.

 

Vem bestämmer månadsavgiften?

Styrelsen fastställer årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Avgiften blir aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för föreningens skötsel.


Kan vi påverka kostnaderna?

Medlemmar

En stor driftkostnad är den för värme, el och vatten. Det är viktigt att du som medlem använder dessa resurser på ett ansvarsfullt sätt. Bra källsortering bidrar också till att hålla kostnaderna nere. Sist men inte minst påverkar du kostnaderna genom att engagera dig i de gemensamma städdagarna.

 

Föreningen

För att hålla nere kostnaderna så är det viktigt att föreningen har en underhållsplan och en uppskattad prissättning både på kort och lång sikt.

 

Drabbas medlemmarna om någon inte betalar sina kostnader?

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, där man solidariskt tar ansvar för föreningens kostnader. Alla medlemmar ett gemensamt intresse av att föreningens ekonomi sköts på ett så bra sätt som möjligt. Den styrelse, som föreningens medlemmar väljer, har det yttersta ansvaret.

 

En förenings intäkter består till största delen av de årsavgifter som medlemmarna betalar in till föreningen. Om en eller flera medlemmar inte betalar sin avgift så drabbas övriga medlemmar av detta. Om en enskild bostadsrättsinnehavare allvarligt försummar att sköta sina skyldigheter gentemot föreningen, kan denne enligt lag förlora rätten till sin bostad och bli avhyst.

 

Vad händer om en medlem missköter sina skyldigheter?

Om en medlem missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att föreningen säger upp medlemen och man mister sin rätt till bostadsrätten. Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättnings-kostnader. Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. Exempel på när en bostadsrätt anses förverkad:

 

•om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift

•om man dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift

•om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från förening eller Hyresnämnden

•om lägenheten används till annat än bostad

•om lägenheten vanvårdas

•om bostadsrättsinnehavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten

•om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick

•om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

 

I de flesta fall har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.


     Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå

Fler vanliga frågor och svar