Styrelse

Styrelsens ansvar

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar bland annat för föreningens verksamhet, planerar för framtida underhåll och träffar avtal om skötsel och förvaltning av fastigheten. Utifrån lagstiftningen är bostadsrättsföreningen att betrakta som ett företag. Den är registrerad hos Bolagsverket och förändringar i fråga om styrelse, firmateckning och revision ska anmälas dit.

 

Styrelsen får genom sitt handlande inte förorsaka

föreningen skada. Det framgår av Föreningslagen, som är en paraplylag för alla former av ekonomiska föreningar. I praktiken innebär det att styrelsens protokoll inte är offentliga. Alla i styrelsen har alltså tystnadsplikt om exempelvis medlemmar som inte sköter sina åtaganden gentemot föreningen, information om föreningens upphandling av varor och tjänster och den process som föregår valet av leverantör/utförare.

 

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.


Val av styrelse

Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Det är vanligt att ledamöter väljs på 2 år och går omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå - med omedelbar verkan - från styrelsen när hen själv begär så.

 

Alla i styrelsen, ledamöter och suppleanter, har tystnadsplikt. Man får inte föra information vidare som kan skada föreningen eller någon medlem.

 

Intresserad av styrelsearbete?

Om du vill vara aktiv och delta i styrelsearbetet kan du kontakta valberedningen innan årsstämman.

 

Välkommen med förslag

Har du förslag, önskemål eller synpunkter som du tycker bör tas upp till diskussion av styrelsen eller om du vill fråga något är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.

 

 

Läs mer om styrelsens roller.     Bostadsrättsföreningen Hartassen i Umeå